Vedtægter/Love

Love, Vedtægter og Sikkerhedsbestemmelser

§ 1.Klubbens navn og hjemsted.
Klubben, hvis navn er Frederikshavn Sportsdykker Klub er stiftet i Frederikshavn den 14. Oktober 1966. Klubbens hjemsted er Frederikshavn.

§ 2.Klubbens formål.
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel, videnskabelig og sportslig art.

§ 3.Medlemskab og organisation.
Klubben er optaget i dansk Sportsdykkerforbund (DSF) og herigennem Confederation Modial des Activites Subaquatiques (CMAS) samt Dansk Idræts Forbund (DIF). Klubben er ligeledes optaget i Samvirkende Idrætsforeninger i Frederikshavn (SIFK). Klubben er undergivet DSF´s love og sikkerhedsbestemmelser.

§ 4.
Som seniormedlem optages enhver person over 16 år. Som juniormedlem optages personer mellem 10 og 16 år. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de nævnte aldersgrænser. Optagelse af medlemmer under 16 år kræver samtykke fra forældre og værge. Før et medlem optages skal vedkommende gøres bekendt med klubbens love, oplyses om indskud og kontingentets størrelse samt udfylde optagelsesblanket. Alle aktive medlemmer skal senest 2 måneder efter indmeldelse i klubben på dennes foranstaltning tilmeldes DSF. Klubben optager passive medlemmer. Disse har ikke stemmeret ved generalforsamlinger, er ikke medlem af DSF og kan ikke deltage i dykninger indenfor klubben. Passive medlemmer modtager klubbens meddelelser og har adgang til klubbens møder.

§ 5. Indmeldelsesgebyr og kontingent.
Indmeldelsesgebyr samt kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. FSK og DSF kontingent opkræves samlet.

§ 6. Udmeldelse - eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens adresse med mindst 14 dages varsel inden udgangen af kvartalet, samt at det pågældende medlem har betalt kontingent til klubben mindst indtil dette tidspunkt. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter at girokortet med kontingentopkrævning er tilsendt, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld. Et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser, eller skader undervands sporten kan ekskluderes. Beslutning herom foretages af bestyrelsen og kræver her mindst 2/3 flertal. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og han/hun kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil denne afgørelse foreligger er medlemmet suspenderet og kontingentfrit. Endelig kan et medlem ekskluderes, når der efter afstemning er mindst 50 % af de afgivne stemmer for eksklusionen. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har ret til her at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som til ændringer af klubbens love, jvf. § 15. Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages som nyt medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet, som foreskrevet ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har - med de ændringer som disse vedtægter foreskriver - den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse på mail, hjemmesiden eller på Facebook til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 5 dage før generalforsamlingen, dette kan gøres på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år (seniorer), der har været medlem af klubben i de seneste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller brevstemme i lukket kuvert. Æresmedlemmer og passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8 Dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Revideret regnskab forelægges.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingentstørrelse.
Valg af bestyrelse:
I lige år er der valg af formand og sekretær, på ulige år er der valg af næstformand og kasserer.
Hvert år vælges der 1 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleanter til bestyrelsen.
Hvert år vælges 2 revisorer samt 1 suppleant for samme.
Vedr. valg af bestyrelsen se § 11.
Valg af udvalg.
Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indvarsles når mindst 50 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned herefter med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelser i § 7.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 6 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men såfremt bare et medlem forlanger skriftlig , hemmelig afstemning, skal dette efterkommes. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori referat af forhandlingerne også optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og sekretæren. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§11 Bestyrelse - valg.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal er der valg af formand og sekretær. På ulige årstal er der valg af næstformand og kasserer. De øvrige medlemmer vælges for et år ad gangen. Hvert medlem af bestyrelsen vælges særskilt ved afstemning. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende lejlighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig med den valgte suppleant. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Et ikke fremmødt, men valgbart medlem, kan vælges ind i bestyrelsen (eller udvalg) såfremt vedkommende på forhånd har sagt ja hertil.

§ 12 Bestyrelsens arbejde
Klubbens daglige arbejde varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. De på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben. Efter generalforsamlingen ( eller en ekstraordinær) afholdes snarest, dog senest 14 dage efter, et bestyrelsesmøde. Der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde hver anden måned. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jf. dog § 6. Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder forhandlingerne på disse. I til fælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Bestyrelsen skal arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd, ligesom den er ansvarlig for at meddelelser af almen interesse, der tilgår fra DSF eller andre sammenslutninger og foreninger viderebringes til klubbens medlemmer. Ved bestyrelsesmøder og andre vigtige møder føres protokol af sekretæren og ved dennes fravær af et medlem af bestyrelsen. Formanden og kasseren kan hver især disponere over klubbens kontante penge.

§ 13 Regnskab.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. Januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revision. Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hver år inden den 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er tilstede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15. Vedtægtsændringer.
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne afgivende stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

§ 16 Klage.
Ønsker et medlem en sag forelagt DSF´s forbundsstyrelse eller et udvalg herunder, retter han henvendelse til klubbens bestyrelse. Såfremt sagen ikke kan afgøres lokalt, sender klubbens bestyrelse skriftligt i 2 eksemplarer denne til DSF med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

§ 17 Medlemmernes pligter og fund.
Ethvert medlem har pligt til at værne om klubbens aktiver. Ingen medlemmer hæfter personligt eller solidarisk for tab af klubbens aktiver, som følge af hændeligt uheld eller haveri. Klubben tegner behørig og nødvendige forsikringer til dækning af eventuelt tab og haveri på klubbens aktiver. Ved fund af værdier under dykninger foretaget i klubbens navn, tilfalder det fundne finderen eller finderne, dog under henvisning til de gældende love.

§ 18 Klubbens ophævelse.
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tegnes på en i dette øjemed særligt indkaldt ordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivende stemmer for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtigt, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. Opløses klubben - realiseres klubbens værdier og efter en evt. gæld er betalt, skænkes den resterende sum til Bangsbo museets Søfartsafdeling.

Sikkerhedsbestemmelser:

Klubben følger DSF´s sikkerhedsregler, dog med denne tilføjelse.
Der skal mindst være en Stand-by dykker, samt en bådfører til afhentningsbåden ved dykning fra skib.

Gode råd fra sikkerhedsudvalget.
Klubben henstiller, at medlemmer følger disse råd.
Hver enkelt fører logbog over sine dykninger.
Luftapparater forsynes med manometer som tydeligt angiver, at der kun er 50 bar tilbage på flasken.
Opstigningsveste anvendes til afbalancering under dykningen.
Opstigninger foregår ved aktiv svømning.
Ved dykninger dybere end 10m. udføres altid mindst 3 min. sikkerheds stop på 4,5 m.

Frederikshavn Sportsdykker Klub